淡粉 dàn fěn

#ffb3cc

R:255 G:179 B:204

H:340 S:29 B:100

L*:83.88 a*:38.45 b*:3.18

C:0% M:30% Y:20% K:0%

HUE
SAT
BRI
back forward home