浅藤紫 qiǎn téng zǐ

#ece4f3

R:236 G:228 B:243

H:272 S:6 B:95

L*:92.29 a*:5.72 b*:-5.87

C:3% M:6% Y:0% K:5%

HUE
SAT
BRI
back forward home