紫藤灰 zǐ téng huī

#b5a4c4

R:181 G:164 B:196

H:272 S:16 B:77

L*:71.35 a*:12.98 b*:-13.3

C:8% M:16% Y:0% K:23%

HUE
SAT
BRI
back forward home