雪青灰 xuě qīng huī

#bfbed3

R:191 G:190 B:211

H:243 S:9 B:83

L*:78.51 a*:3.52 b*:-10.45

C:9% M:10% Y:0% K:17%

HUE
SAT
BRI
back forward home