月白色 yuè bái sè

#daf3ef

R:218 G:243 B:239

H:170 S:10 B:95

L*:93.39 a*:-12.32 b*:-2.25

C:10% M:0% Y:2% K:5%

HUE
SAT
BRI
back forward home