鸭蛋青 yā dàn qīng

#e6fffd

R:230 G:255 B:253

H:175 S:9 B:100

L*:97.52 a*:-11.86 b*:-3.18

C:10% M:0% Y:1% K:0%

HUE
SAT
BRI
back forward home