织锦灰 zhī jǐn huī

#7b8c7c

R:123 G:140 B:124

H:124 S:12 B:55

L*:56.13 a*:-12.02 b*:5.81

C:12% M:0% Y:11% K:45%

HUE
SAT
BRI
back forward home