米灰 mǐ huī

#d3cbaf

R:211 G:203 B:175

H:47 S:17 B:83

L*:81.96 a*:0.48 b*:16.06

C:0% M:4% Y:17% K:17%

HUE
SAT
BRI
back forward home