中棕灰 zhōng zōng huī

#695f3d

R:105 G:95 B:61

H:46 S:41 B:41

L*:40.28 a*:1.83 b*:24.88

C:0% M:10% Y:42% K:59%

HUE
SAT
BRI
back forward home