石黄 shí huáng

#f9bb00

R:249 G:187 B:0

H:45 S:100 B:98

L*:80.75 a*:21.95 b*:105.89

C:0% M:25% Y:100% K:2%

HUE
SAT
BRI
back forward home