纸棕 zhǐ zōng

#d2b38c

R:210 G:179 B:140

H:33 S:33 B:82

L*:75.76 a*:11.54 b*:27.66

C:0% M:15% Y:33% K:18%

HUE
SAT
BRI
back forward home