雄精 xióng jīng

#d94f04

R:217 G:79 B:4

H:21 S:98 B:85

L*:57.48 a*:65.69 b*:92.33

C:0% M:64% Y:98% K:15%

HUE
SAT
BRI
back forward home