米红 mǐ hóng

#fddfdf

R:253 G:223 B:223

H:360 S:11 B:99

L*:92.39 a*:14.12 b*:5.61

C:0% M:12% Y:12% K:1%

HUE
SAT
BRI
back forward home