奶棕 nǎi zōng

#deb6b6

R:222 G:182 B:182

H:360 S:18 B:87

L*:79.28 a*:19.67 b*:8.1

C:0% M:18% Y:18% K:13%

HUE
SAT
BRI
back forward home