十样锦 shí yàng jǐn

#ffb3b3

R:255 G:179 B:179

H:360 S:29 B:100

L*:82.95 a*:36.43 b*:16.32

C:0% M:30% Y:30% K:0%

HUE
SAT
BRI
back forward home