土红 tǔ hóng

#bc2e2e

R:188 G:46 B:46

H:360 S:75 B:74

L*:48.14 a*:67.39 b*:53.63

C:0% M:76% Y:76% K:26%

HUE
SAT
BRI
back forward home