中国传统色彩

Traditional Colors of China

China has more than 4000 years history.
There are a lot of traditional colors.
It's very cool. If you know chinese traditional colors.
Please click color sample.

银星海棠
yín xīng hǎi táng
#f52443
桂皮色
guì pí sè
#c66f35
甘草黄
gān cǎo huáng
#eddd9e
墨绿
mò lǜ
#1e3124
罗蓝灰
luó lán huī
#3c374a
曙红
shǔ hóng
#e60039
黄鸭色
huáng yā sè
#874521
芽灰
yá huī
#e3dbbf
织锦灰
zhī jǐn huī
#7b8c7c
海蓝
hǎi lán
#0b2d64
月季红
yuè jì hóng
#e10b2b
土黄
tǔ huáng
#e88b00
米灰
mǐ huī
#d3cbaf
青虾色
qīng xiā sè
#6f847d
雪蓝
xuě lán
#777bce
蕉红色
jiāo hóng sè
#d70419
琉璃色
liú lì sè
#c9780c
乳灰
rǔ huī
#cfc592
暗苔绿
àn tái lǜ
#405742
绀青
gàn qīng
#3f4470
桔红
jú hóng
#ff441a
浅桔黄
qiǎn jú huáng
#ec9433
灰米
huī mǐ
#c4be8c
大理石色
dà lǐ shí sè
#c9d8cd
浅海昌蓝
qiǎn hǎi chāng lán
#2f4988
茉莉花红
mò lì huā hóng
#cc0033
朱古力色
zhū gǔ lì sè
#381801
新芽色
xīn yá sè
#7d7d00
淡灰绿
dàn huī lǜ
#c0d6cb
深竹月
shēn zhú yuè
#2e62cd
猩红
xīng hóng
#cc0000
红孤色
hóng gū sè
#c98150
胡粉
hú fěn
#fffae8
蟹青
xiè qīng
#6f9388
深毛月色
shēn máo yuèsè
#284f95
鸟罗松红
niǎo luó sōng hóng
#c80926
罗汉果色
luó hàn guǒ sè
#502f16
银白色
yín bái sè
#fffae6
灰蓝
huī lán
#477066
鹊灰
què huī
#283144
蕃茄红
fān qié hóng
#c70024
酱色
jiàng sè
#39200f
蜡白
là bái
#fef8de
老绿
lǎo lǜ
#2d5131
浅土蓝
qiǎn tǔ lán
#122c4b
艳红
yàn hóng
#bf0417
蛤蜊粉
gé lí fěn
#ffb061
乳白色
rǔ bái sè
#fef3c9
枝绿
zhī lǜ
#dffff5
青金色
qīng jīnsè
#9fa0d7
牡丹红
mǔ dan hóng
#b80233
棕茶
zōng chá
#c78738
乳黄色
rǔ huáng sè
#feefb6
龍泉青瓷釉色
lóng quán qīng cí yòu sè
#c8e6c6
琉璃蓝
liú lì lán
#183a65
象牙红
xiàng yá hóng
#b30000
南瓜黄
nán guā huáng
#f4ad57
丹东石
dān dōng shí
#f9e459
双绿
shuāng lǜ
#043403
绒蓝
róng lán
#1f4f89
辰沙
chén shā
#ce3b3b
浅黄
qiǎn huáng
#f3aa58
虾灰
xiā huī
#dad6ab
淡绿
dàn lǜ
#dbfbe3
北京毛蓝
běi jīng máo lán
#1f4f89
红扇贝色
hóng shàn bèi sè
#ce3b3b
玛瑙粉
mǎ nǎo fěn
#ffbc9b
淡黄
dàn huáng
#fef8c9
夜绿色
yè lǜsè
#285b41
花青
huā qīng
#576d93
土红
tǔ hóng
#bc2e2e
肉棕灰
ròu zōng huī
#cd9b69
牙黄
yá huáng
#fef4b4
浅水绿
qiǎn shuǐ lǜ
#ccfbea
雪青灰
xuě qīng huī
#bfbed3
榴花红
liú huā hóng
#b02502
珈琲棕
jiā bèi zōng
#705438
富春纺色
fù chūn fǎng sè
#fef4b4
翡翠
fěi cuì
#015437
银蓝
yín lán
#e1e3e6
血红
xuè hóng
#990000
深栗色
shēn lì sè
#402f20
小鸠黄
xiǎo jiū huáng
#efe7ab
绿琉璃色
lǜ liú lì sè
#296939
竹月色
zhú yuè sè
#6b9ac9
砖红
zhuān hóng
#ab2b2b
深褐色
shēn hè sè
#251c12
淡米色
dàn mǐ sè
#ffffd7
浅鲜绿
qiǎn xiān lǜ
#b6fee9
浅凤仙紫
qiǎn fèng xiān zǐ
#e666ff
二硃
èr zhū
#c24545
中驼
zhōng tuó
#ad876b
藤黄
téng huáng
#faed4b
果灰
guǒ huī
#7ecdb6
青莲紫
qīng lián zǐ
#730099
芯木色
xīn mù sè
#c14444
草灰色
cǎo huī sè
#3d3123
枯绿
kū lǜ
#d3d37c
冬绿
dōng lǜ
#337d56
紫薇花
zǐ wēi huā
#ff99ff
深釉红
shēn yòu hóng
#971b00
兽皮色
shòu pí sè
#c69c57
嫩姜黄
nèn jiāng huáng
#fef263
三绿
sān lǜ
#b3ffbc
紫罗蓝
zǐ luó lán
#732e7e
硃砂
zhū shā
#972626
蝶粉
dié fěn
#ffd0a2
草黄
cǎo huáng
#f4ea20
深绿宝石
shēn lǜ bǎo shí
#02774f
洋葱紫
yáng cōng zǐ
#8e488e
银朱
yín zhū
#c85554
骆驼色
luò tuó sè
#dcb183
槐黄
huái huáng
#ffff4d
鹦鹉绿
yīn gwǔ lǜ
#156a1e
木槿紫
mù jǐn zǐ
#bf80ff
釉红
yòu hóng
#7b1800
浅驼色
qiǎn tuó sè
#d7af88
柠檬黄
níng méng huáng
#ffff24
粗孔雀绿
cū kǒng què lǜ
#028255
凤仙紫
fèng xiān zǐ
#9565b1
胭脂
yān zhī
#700000
土布色
tǔ bù sè
#fdd599
油烟墨
yóu yān mò
#272923
冬瓜绿
dōng guā lǜ
#349e69
浅石英紫
qiǎn shí yīng zǐ
#cc99ff
玫瑰红
méi guī hóng
#973444
肉棕
ròu zōng
#debf9a
茶绿
chá lǜ
#343724
玉绿
yù lǜ
#6ff9c1
龙胆紫
lóng dǎn zǐ
#1a0033
赦红
shè hóng
#d1634b
纸棕
zhǐ zōng
#d2b38c
红灰
hóng huī
#5f605b
巴黎绿
bā lí lǜ
#02b340
丁香紫
dīng xiāng zǐ
#503a65
红莲灰
hóng lián huī
#c76079
真丝绸色
zhēn sīc hóu sè
#ffe3c8
貂水灰
diāo shuǐ huī
#8b8e86
黛蓝
dài lán
#131e1e
紫水晶
zǐ shuǐ jīng
#d9b3ff
枣紫
zǎo zǐ
#540101
果肉色
guǒ ròu sè
#fee3d1
铁绿
tiě lǜ
#3f472c
正灰
zhèng huī
#bcc7c7
紫藤灰
zǐ téng huī
#b5a4c4
凤仙粉
fèng xiān fěn
#ff9393
肉黄
ròu huáng
#fce2c4
卡其绿
kǎqí lǜ
#717234
蓝灰色
lán huī sè
#8ba39e
闪蝶紫
shǎn dié zǐ
#b4a4ca
黑紫
hēi zǐ
#3e0014
芦黄
lú huáng
#ebd2b8
苔灰
tái huī
#425140
沙绿
shā lǜ
#003129
莲灰
lián huī
#d1bfdd
锈红
xiù hóng
#4d1919
浅肉粉
qiǎn ròu fěn
#f5eeeb
法国梧桐皮色
fǎ guó wú tóng pí sè
#949773
春蓝
chūn lán
#98b4b3
淡藕合
dàn ǒu hé
#f0dfee
紫铜色
zǐ tóng sè
#6b3636
浅棕灰
qiǎn zōng huī
#eee7dd
冬灰色
dōng huī sè
#63715b
鸭蛋青
yā dàn qīng
#e6fffd
浅藤紫
qiǎn téng zǐ
#ece4f3
珈琲色
jiā bèi sè
#623131
鹅黄
é huáng
#f8B500
中条虾绿
zhōng tiáo xiā lǜ
#687452
月白色
yuè bái sè
#daf3ef
艳粉
yàn fěn
#e6005c
烟色
yān sè
#2e0a01
蛋黄
dàn huáng
#e6a202
蛤粉
gé fěn
#fdfff4
玉石蓝
yù shí lán
#427371
长春花色
cháng chūn huā sè
#ff47d1
绛紫
jiàng zǐ
#492525
鹿皮棕
lù pí zōng
#a67902
松绿色
sōng lǜ sè
#ced5bd
碧玉石
bì yù shí
#66a8a8
品红
pǐn hóng
#99004d
浅粉
qiǎn fěn
#ffb3b3
灯草灰
dēng cǎo huī
#131100
黄灰
huáng huī
#b6bea9
灰绿
huī lǜ
#5c968a
暗粉
àn fěn
#ff77bb
十样锦
shí yàng jǐn
#ffb3b3
石黄
shí huáng
#f9bb00
橄揽灰
gǎn lǎn huī
#75856d
湖绿
hú lǜ
#015f5a
毅红
yì hóng
#8a002e
深烟
shēn yān
#311f1e
姜黄
jiāng huáng
#806102
春绿
chūn lǜ
#e3efd1
浅松绿
qiǎn sōng lǜ
#79d2d2
牵牛紫
qiān niú zǐ
#800040
烟栗色
yān lìsè
#221311
明黄
míng huáng
#ffc428
芦灰
lú huī
#c1d0ae
品绿
pǐn lǜ
#07817a
紫粉
zǐ fěn
#80002b
红灰莲
hóng huī lián
#ab8282
向日黄
xiàng rì huáng
#ffc34d
蜡黄
là huáng
#edf9df
深松绿
shēn sōng lǜ
#42bfac
肉红
ròu hóng
#d26091
奶棕
nǎi zōng
#deb6b6
元青
yuán qīng
#24231e
锈绿
xiù lǜ
#d9e7ba
石板色
shí bǎn sè
#4a595b
银红
yín hóng
#c85b92
肉粉
ròu fěn
#ffd7d7
大赤金
dà chì jīn
#e6b422
奶绿
nǎi lǜ
#cadcb6
毛绿
máo lǜ
#28414a
鸡冠花红
jī guān huā hóng
#660033
米红
mǐ hóng
#fddfdf
卡其黄
kǎqí huáng
#cda456
水黄
shuǐ huáng
#ddeec4
湖蓝灰
hú lán huī
#425c60
枣红
zǎo hóng
#640021
柿子色
shì zi sè
#ff531a
黄棕色
huáng zōng sè
#b39255
牙绿
yá lǜ
#f4fea3
浅青色
qiǎn qīng sè
#e0f3f8
紫扇贝色
zǐ shàn bèi sè
#923a60
章丹
zhāng dān
#dd3700
相思灰
xiāng sī huī
#4a4331
嫩草绿
nèn cǎo lǜ
#a3b61f
云灰
yún huī
#cbe2e4
荷花
hé huā
#eb7faf
妃红
fēi hóng
#b8542e
黄琉璃
huáng liú lì
#e4b803
杨桃色
yáng táo sè
#eefd6a
蟹蓝
xiè lán
#597e82
紫绛色
zǐ jiàng sè
#51001b
粉棕
fěn zōng
#ebdad3
承德皂
chéng dé zào
#474336
嫩葱绿
nèn cōng lǜ
#93b469
鸠灰
jiū huī
#9ec8da
玫瑰灰
méi gui huī
#4d0026
橙色
chéng sè
#fe621f
燋茶色
jiāo chá sè
#3d3a27
青豆色
qīng dòu sè
#98bc67
铁青
tiě qīng
#292c2e
雪紫
xuě zǐ
#33001a
雄精
xióng jīng
#d94f04
红皂
hóng zào
#3a3932
军绿
jūn lǜ
#3d6402
柏坊灰蓝
bǎi fāng huī lán
#41627c
深红
shēn hóng
#33001a
硃膘
zhū biāo
#eb6101
将校呢
jiàng xiào ne
#363210
苦瓜绿
kǔ guā lǜ
#e1ff86
沙青
shā qīng
#205580
淡粉
dàn fěn
#ffb3cc
金红
jīn hóng
#e65C00
库金
kù jīn
#e0b712
铜绿色
tóng lǜ sè
#a6d279
毛月色
máo yuè sè
#2c80c5
豆棕
dòu zōng
#502e3e
粉橙色
fěn chéng sè
#ff7B24
庭院瓦灰色
tíng yuàn wǎ huī sè
#706750
黄绿
huáng lǜ
#8cb33e
钴蓝
gǔ lán
#6b9bb8
蒲萄灰
pú táo huī
#4e2c3f
苍黄
cāng huáng
#c65306
中棕灰
zhōng zōng huī
#695f3d
深芽绿
shēn yá lǜ
#739b06
鲜蓝
xiān lán
#1515f9
茄皮紫
qié pí zǐ
#3a212f
玛瑙色
mǎ nǎo sè
#b1470e
承德灰
chéng dé huī
#4f4f44
浅草绿
qiǎn cǎo lǜ
#ccff99
孔雀蓝
kǒng què lán
#0505d3
粉凤仙
fěn fèng xiān
#fccce6
虾黄
xiā huáng
#db6d00
鹿皮色
lù pí sè
#fad156
荷茎绿
hé jīng lǜ
#a0d878
宝石蓝
bǎo shí lán
#1e25bb
浅血牙
qiǎn xiě yá
#ffd7ea
雄黄
xióng huáng
#c66231
黄金色
huáng jīn sè
#dab710
果绿
guǒ lǜ
#8ace57
藏蓝
cáng lán
#111f6a
甘石粉
gān shí fěn
#ffe8f3
艳黄
yàn huáng
#fc8705
淡棕茶
dàn zōng chá
#c0a86d
葱绿
cōng lǜ
#99f158
郡青
jùn qīng
#043ab9
百草霜
bǎi cǎo shuāng
#1c1c1c
金黄
jīn huáng
#b85c2e
橄榄绿
gǎn lǎn lǜ
#49460c
铁灰
tiě huī
#3e403f
鈦铁
tài tiě
#1a152b
青灰色
qīng huī sè
#484848
桔黄
jú huáng
#f08300
选金
xuǎn jīn
#e9c61f
粗晶皂
cū jīng zào
#323836
深蓝
shēn lán
#0e1a49
银鼠灰
yín shǔ huī
#797979
坛香色
tán xiāng sè
#d57306
乳棕
rǔ zōng
#c9b481
深灰
shēn huī
#353e35
藏墨蓝
cáng mò lán
#27243c
银箔
yín bó
#d4d4d4
松皮色
sōng pí sè
#a45128
丝爪花黄
sī zhǎo huā huáng
#fed927
深瓦灰
shēn wǎ huī
#717774
靛蓝
diàn lán
#201f3d
雪灰
xuě huī
#ededef
棕红
zōng hóng
#934824
枝黄
zhī huáng
#cfb603
暗灰
àn huī
#465146
劳动布色
láo dòng bù sè
#1c2859
立德粉
lì dé fěn
#ffffff
赦石色
shè shí sè
#d17547
深银灰
shēn yín huī
#c7bd9a
油绿
yóu lǜ
#2b3c2f
深毛蓝
shēn máo lán
#031025